Politica de confidentialitate

Politica de Confidențialitate.

ABSOLUT-CONSULTANTA FIRME SRL proprietar al site-ului
www.infiintarefirmaromania.ro ,a adoptat această Politică de Confidențialitate în vederea
alinierii operațiunilor de prelucrare a datelor personale conform cerințelor Regulamentului
679/2016UE și pentru a vă informa ,conform obligațiilor legale ce ne revin ,în legătură cu
prelucrarea datelor personale . Operatorul prin măsurile tehnice și organizatorice adoptate
asigură protecția Datelor Personale ale tuturor clienților și/sau vizitatorilor website-ului
www.infiintarefirmaromania.ro .
Este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa și integrată informațiile legate
de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

1. Definiții

Date cu caracter personal : se referă la informații ce permit identificarea persoanelor, private
sau profesionale, cum ar fi ,nume complet, adresă poștală, cod poștal, telefon de contact, email, etc. ;
Prelucrare :reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra
datelor, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod,
alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care,
singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal.
Persoană Împuternicită: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice
alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele unui Operator.
Prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal: prelucrarea datelor cu caracter
personal care are loc în contextul activităților sediilor din mai multe State Membre ale operatorului
sau persoanei împuternicite din Uniunea Europeană atunci când operatorul sau persoana
împuternicită este stabilită în mai multe State Membre; sau prelucrarea datelor cu caracter
personal care are loc în contextul activităților unui singur sediu al operatorului sau persoanei
împuternicite în Uniune, dar care afectează în mod substanțial sau care poate afecta în mod
substanțial persoanele vizate în mai multe State Membre;
Autoritate de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal

2. Când se colectează date personale și de la cine

Categoriile de persoane (vizate) ale căror date vor fi prelucrate de către Operator sunt clienții
persoane fizice (actuali, foști sau potențiali) ai ABSOLUT CONSULTANTA FIRME SRL ,
publicul larg, precum și reprezentanții/împuterniciții acestora, legali sau convenționali.
În cazul accesării site-ul www.infiintarefirmaromania.ro ca vizitator anonim, se vor colecta
automat câteva informații tehnice ,prin intermediul programelor de tip cookies pentru buna
funcționare a site-ului. Informațiile astfel colectate sunt anonime .
gdprservicii.ro
2
Pentru înregistrarea unei solicitări privind prestarea unui serviciu prestat de către ABSOLUT
CONSULTANTA FIRME SRL, vă vor fi solicitate ,cu acordul dvs., prin intermediul formularelor
ce se găsesc în secțiunea ”Formulare” aflată pe site-ul nostru următoarele informații :
a) pentru înființare societate : nume, prenume, adresa, telefon, email , cetățenie ;
b) pentru inființare PFA : nume , prenume, adresa, telefon, email, cetățenie, pregătire
profesională,
experiență profesională;
c) modificări acte societate: nume, prenume, telefon, email, fax ;
După caz, și în funcție de serviciul solicitat, este posibil să fie necesar să colectam și alte date
cu caracter personal, în special atunci când se furnizează și servicii de transfer financiar, cum ar
fi :un cont bancar, etc.
Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să vă îngrijiți ca datele furnizate
Operatorului spre prelucrarea să fie complete, actualizate şi corecte.

3. Scopul prelucrării

ABSOLUT CONSULTANTA FIRME SRL prelucrează Date Personale în măsura în care este
necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în acest document :
– prestarea serviciilor prezentate prin intermediul site-ului www.infiintarefirmaromania.ro ;
– realizarea unor obligații legale (facturarea şi încasarea serviciilor, înregistrare RECOM) ;
– promovare, reclamă, inclusiv prin transmiterea de oferte comerciale generale sau
personalizate vizând serviciile prestate de către societate ;
– auditarea ,dezvoltarea şi îmbunătățirea produselor/serviciilor oferite;
– gestionarea relației cu clienții;
– îndeplinirea oricăror interese legitime incidente ;
Este important de știut că refuzul acordării accesului la aceste Date Personale poate determina
imposibilitatea furnizării de către Operator a produselor/serviciilor solicitate.
ABSOLUT CONSULTANTA FIRME SRL va considera toate informațiile personale la care va
avea acces ca fiind confidențiale şi nu le va transmite altor entități în afara celor menționați în
prezentul document fără consimțământul dumneavoastră expres şi anterior exprimat .

4. Baza legală a prelucrării de Date Personale

Datele Personale sunt colectate de către ABSOLUT CONSULTANTA FIRME SRL pentru a fi
prelucrate numai în scopurile declarate ,respectând condițiile impuse în Art.6 (1) din
Regulamentul 679/2016UE :
(a)- persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b)- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este
parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui
contract;
(c)- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine
operatorului;
(f)- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte
terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile
gdprservicii.ro
3
fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în
special atunci când persoana vizată este un copil.

5. Destinatari ai datelor Personale

Destinatarii ai datelor cu caracter personal prelucrate de către Operator pot fi :
– ABSOLUT CONSULTANTA FIRME SRL prin personalul autorizat al societății ;
– companiile afiliate Operatorului și/sau Operatorii Asociați, care împreună procesează datele
dvs. ca parte din executarea unui contract ;
– firme de curierat ;
– societăți financiare pentru procesarea plăților electronice ;
– partenerii Împuterniciți ai ABSOLUT CONSULTANTA FIRME SRL (ex: administrator site,
contabilitate, etc.);
– după caz ,autorități publice centrale şi locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în
limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate);

6. Perioada de păstrare a Datelor Personale

ABSOLUT CONSULTANTA FIRME SRL va prelucra datele cu caracter personal strict atât cât
este necesar pentru realizarea scopurilor enumerate ,fără a depăși termenul maxim de 10 ani ,
excepție făcând prevederile legale privind arhivarea anumitor documente. Ulterior încheierii
operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopurile pentru care au fost
colectate, acestea vor fi distruse folosindu-se metode profesionale garantate și respectând
procedurile aprobate .
Persoanele vizate îşi pot retrage consimțământul, privind prelucrarea datelor, oricând şi fără să
fie necesar să indice un motiv ,fie prin formularea unei solicitării scrise ce poate fi transmisă la
adresa de e-mail: contact@infiintarefirmaromania.ro
Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, informațiile clientului vor fi șterse ,
orice informație legata de istoricul privind comenzile acestuia urmând a fi anonimizate iar
persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de
societatea noastră .

7. Asigurarea confidențialității Datelor Personale

Pentru a asigura securitatea , integritatea ,evitarea utilizării neautorizate , precum şi eventualele
abuzuri, ABSOLUT CONSULTANTA FIRME SRL a implementat tehnologii avansate de
securitate și le-a asociat cu politici şi proceduri de sistem adecvate.
Trebuie însă știut că securitatea integrală a datelor transmise prin rețelele publice de internet nu
poate fi niciodată total garantată. ABSOLUT CONSULTANTA FIRME SRL depune toate
eforturile în privința protejării datelor transmise către website-ul www.infiintarefirmaromania.ro
Orice transmisie de date însă se face pe riscul persoanelor vizate.

8. Drepturile Persoanelor Vizate privind protecția datelor

Conform GDPR persoanele vizate au : dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la
ștergerea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea
gdprservicii.ro
4
datelor, dreptul la opoziție în cazul folosirii proceselor automatizate de prelucrare a datelor
personale.
În cazul apariției unor suspiciuni legate de nerespectarea drepturilor mai sus menționate,
persoana vizată poate depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P.
În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menționate
mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor
repetitiv, ABSOLUT CONSULTANTA FIRME SRL poate:
– fie să perceapă o taxa rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea
informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
– fie sa refuze să dea curs cererii.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la adresa de e-mail :
contact@infiintarefirmaromania.ro

9. Responsabil cu Protecția Datelor

Vă informam ca Responsabilul cu Protecția Datelor al ABSOLUT CONSULTANTA FIRME SRL
poate fi contactat la adresa de mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

10. Dispoziții finale

Prin citirea acestui document presupunem că ați luat cunoștință și înțelegeți că datele cu caracter
personal prelucrate de către ABSOLUT CONSULTANTA FIRME SRL constituie elemente
determinante pentru accesarea serviciilor oferite de ABSOLUT CONSULTANTA FIRME SRL
şi/sau derularea activității comerciale/contractuale.
Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la
fiecare utilizare a website-ului www.infiintarefirmaromania.ro prezentele prevederi, pentru a fi
tot timpul informați în legătură cu acestea.
Prin accesarea website-ului www.infiintarefirmaromania.ro5, ulterior modificărilor, noile
prevederi acestea se vor considera acceptate.